top of page
WhatsApp Image 2021-07-21 at 21.16.31.jpeg

Algemene voorwaarden
Rijschool Zeel

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van
diensten door Rijschool Zeel gevestigd te Helmond. Voorafgaand aan het overeenkomst, dient de leerling de
voorwaarden en de afspraken zorgvuldig door te lezen. Door het starten van een rijopleiding bij Rijschool Zeel
gaat de leerling automatisch akkoord met de volgende voorwaarden:

ARTIKEL 1 | De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken:  

1. De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) voldoet. De instructeur is in het bezit van een geldig ‘instructeur certificaat’   

2. Het rijexamen wordt door de rijschool gereserveerd nadat de leerling de examenkosten heeft betaald.   

3. De leerling legt het rijexamen in principe af in de auto waarin les wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.   

4. De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering.   

5. Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo een geval geen aanspraak maken op restitutie en/of schadevergoeding.   

ARTIKEL 2 | De leerling dient zich aan de volgende afspraken te houden:  

2.1 Om lessen te volgen moet de leerling minimaal 16.5 jaar oud zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd in het bezit van een geldig legitimatie te zijn.   

2.2 De leerling zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats klaar te staan voor de rijles. De instructeur wacht maximaal tien minuten op een leerling, daarna vertrekt hij.   

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Dit dient 24 uur van tevoren te gebeuren. Meldt de leerling het later, dan heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.   

2.4 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en/of psychische toestand.   

2.5 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen wat in 2.4 staat, dan heeft de rijschool het recht om de lessen per direct te beëindigen zonder restitutie van lesgelden.   

2.6 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.4 genoemde situaties heeft de rijschool het recht om dit te verhalen op de leerling.  

ARTIKEL 3 | Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:  

3.1 Betalingen dienen contant of op het rekeningnummer van Rijschool Zeel te worden voldaan.   

3.2 Bij lespakketten is deelbetaling mogelijk in twee termijnen. De eerste betaling dient voorafgaand aan de eerste les te worden voldaan. De tweede betaling dient voor de twintigste les voldaan te worden.   

3.3 Het betalen van een factuur dient binnen zeven dagen te geschieden.   

3.4 Worden de betalingen niet tijdig voldaan, dan worden de rijlessen stop gezet.   

3.5 Indien de leerling niet tijdig betaalt, hanteert de rijschool de volgende procedure:   

a. De leerling in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Acht dagen na deze waarschuwing ontvangt de leerling een factuur van de achterstand.   

b. De rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand met een minimumbedrag van € 35,00 aan administratiekosten te verhogen.   

c. Indien de leerling dit nog niet betaalt, kan de rijschool een incassobureau inschakelen. De extra kosten hiervoor zijn uiteraard voor de leerling.  

3.6 Betaalde lessen en of lespakketten vervallen na een les-stop van 3 maanden automatisch. Tenzij de kandidaat en de rijschool samen anders zijn overeengekomen.  

ARTIKEL 4 | Examens:  

4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.  
4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool zal dan wel administratiekosten moeten doorberekenen voor een opnieuw te reserveren examen.  
4.3 Wanneer een CBR examen, Tussentijdse toets of BNOR examen na akkoord van de kandidaat is gereserveerd, kan deze niet meer aangepast of geannuleerd worden.  

4.5 Voorafgaand aan het rijexamen of een tussentijdse toets is de leerling verplicht om een les te volgen.   

ARTIKEL 5 | Beëindigen van de les- en pakketovereenkomst  

5.1 Rijschool Zeel heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:   

a. De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie doorgeeft aan de rijschool (zie artikel 2.4)   

b. De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.   

5.2 Als de overeenkomst ontbonden wordt, dient de leerling de kosten voor de gevolgde lessen te betalen.   

5.3 Bij het annuleren van een pakket wordt het pakket terugbetaald minus: 

a. Het aantal gereden lessen berekent als losse lessen 

b. Het praktijkboek  

c. Reeds geboekte toetsen  

d. Administratiekosten à €100,- 

ARTIKEL 6 | Aanvullende afspraken  

6.1 Rijschool Zeel kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze afspraken worden opgenomen in een les overeenkomst.   

6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op alle overeenkomsten van kracht zijn.    

ARTIKEL 7 | Lespakketten   

7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan een praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient extra lessen te volgen tot hij/ zij klaar is voor het examen. De instructeur oordeelt hierover.   

ARTIKEL 8 | Aansprakelijkheid  

8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:   

a. Rijschool Zeel kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. Rijschool Zeel draagt zelf het risico.   

b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.   

c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en of andere verdovende middelen te zijn. Als na een aanrijding blijkt dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.   

8.2 De instructeur zal de leerling vragen of hij/ zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. De leerling mag in zo een geval geen lesauto besturen. Als later blijkt dat de leerling voorafgaand aan de lessen niet de waarheid heeft verteld, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.  

ARTIKEL 9 

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  

bottom of page